Luftschadstoffe Rigi

Ozon (O₃)

Ozon
µg/m³
18. Nov 42
19. Nov 75
20. Nov 73
21. Nov 82
22. Nov 77
23. Nov 76
24. Nov 74

Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Feinstaub (PM₁₀)

Feinstaub
µg/m³
18. Nov 11
19. Nov 5
20. Nov 3
21. Nov 3
22. Nov 2
23. Nov 2
24. Nov 6

Stickstoffdioxid (NO₂)

Stickstoffdioxid
µg/m³
18. Nov 18
19. Nov 6
20. Nov 5
21. Nov 4
22. Nov 0
23. Nov 3
24. Nov 2

Schwefeldioxid (SO₂)

Schwefeldioxid
µg/m³
18. Nov 0
19. Nov 0
20. Nov 0
21. Nov 0
22. Nov 0
23. Nov 0
24. Nov 0