Wetterhitparade Indien

Höchste Temperatur

1. Thiruvananthapuram 27 °C
Mumbai 27 °C
3. Tiruchchirapalli 26 °C
4. Coimbatore 25 °C
Madras 25 °C
6. Kalkutta / Kolkata 24 °C
Mangaluru 24 °C
8. Jaipur 21 °C
Jamnagar 21 °C
Bhubaneshwar 21 °C
11. Nagpur 20 °C
Ahmedabad 20 °C

Stärkste Windböen

1. Kalkutta / Kolkata 11 km/h
2. Jamnagar 7 km/h
Tiruchchirapalli 7 km/h
Nagpur 7 km/h
Neu-Delhi 7 km/h
Ahmedabad 7 km/h
7. Coimbatore 4 km/h
Gwalior 4 km/h
Gorakhpur 4 km/h
Shiliguri 4 km/h
Mumbai 4 km/h
Madras 4 km/h

Tiefste Temperatur

1. Amritsar 14 °C
2. Gaya 16 °C
Neu-Delhi 16 °C
4. Ranchi 17 °C
Gwalior 17 °C
Gorakhpur 17 °C
Shiliguri 17 °C
8. Lakhnau 18 °C
Ahmedabad 18 °C
10. Patna 19 °C
11. Nagpur 20 °C
12. Jaipur 21 °C

Tiefste Feuchtigkeit

1. Jaipur 30 %
2. Coimbatore 61 %
3. Gwalior 72 %
4. Ahmedabad 74 %
5. Ranchi 77 %
6. Nagpur 78 %
Patna 78 %
8. Tiruchchirapalli 79 %
Mumbai 79 %
10. Neu-Delhi 82 %
11. Lakhnau 83 %
Kalkutta / Kolkata 83 %