Wetterhitparade Indien

Höchste Temperatur

1. Ahmedabad 34 °C
2. Jaipur 33 °C
3. Nagpur 32 °C
Gwalior 32 °C
Allahabad 32 °C
6. Patna 31 °C
7. Gaya 30 °C
Jamnagar 30 °C
9. Bhopal 29 °C
Bhubaneshwar 29 °C
Jabalpur 29 °C
Mumbai 29 °C

Stärkste Windböen

1. Ahmedabad 32 km/h
2. Jamnagar 25 km/h
3. Coimbatore 16 km/h
4. Lakhnau 14 km/h
Jabalpur 14 km/h
Leh 14 km/h
Indore 14 km/h
Bengaluru 14 km/h
9. Jaipur 13 km/h
Mumbai 13 km/h
11. Gwalior 11 km/h
Bhopal 11 km/h

Tiefste Temperatur

1. Leh 16 °C
2. Mangaluru 24 °C
3. Lakhnau 25 °C
Shiliguri 25 °C
Ranchi 25 °C
Bengaluru 25 °C
7. Coimbatore 26 °C
Hyderabad 26 °C
Neu-Delhi 26 °C
10. Thiruvananthapuram 27 °C
Gorakhpur 27 °C
Gauhati 27 °C

Tiefste Feuchtigkeit

1. Leh 42 %
2. Ahmedabad 50 %
3. Jaipur 51 %
4. Nagpur 54 %
5. Jabalpur 58 %
6. Gwalior 60 %
7. Bhopal 62 %
Indore 62 %
9. Bengaluru 74 %
10. Jamnagar 75 %
Allahabad 75 %
Patna 75 %