Luftschadstoffe Davos

Ozon (O₃)

Ozon
µg/m³
13. Nov 69
14. Nov 77
15. Nov 72
16. Nov 64
17. Nov 51
18. Nov 65
19. Nov 35

Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Feinstaub (PM₁₀)

Feinstaub
µg/m³
13. Nov 2
14. Nov 1
15. Nov 1
16. Nov 0
17. Nov 0
18. Nov 0
19. Nov 1

Stickstoffdioxid (NO₂)

Stickstoffdioxid
µg/m³
13. Nov 2
14. Nov 2
15. Nov 3
16. Nov 3
17. Nov 4
18. Nov 3
19. Nov 5